วจก.มรย.เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การประเมินผลกระทบทางสังคมและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment-SROI)”

25 เมษายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

วันที่ 22-23 เมษายน 2567 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นุชนภา เลขาวิจิตร์ หัวหน้างานวิจัยและบริการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การประเมินผลกระทบทางสังคมและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment-SROI)” เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถเข้าใจแนวทางใหม่ในการวิเคราะห์ SROI ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในการวางแผน ประเมินผลของโครงการ CSR อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจหลักการของ SROI และวิธีนำไปใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ SDGs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจากหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ให้บริการทางศึกษา ณ ห้อง 18001 อาคาร 18 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา