วจก.มรย.ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม Pitching Contest ภายใต้แนวคิดธุรกิจสีเขียว การประกวดนำเสนอ Pitching Business Model ตามแนวคิด Business Model Canvas (BMC)

22 เมษายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

วันนี้ (22 เมษายน 2567) ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย อาจารย์ ดร.สุธิดา เลขาวิจิตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสหกิจ เป็นประธาน ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรม Pitching Contest ภายใต้แนวคิดธุรกิจสีเขียว การประกวดนำเสนอ Pitching Business Model ตามแนวคิด Business Model Canvas (BMC) ณ ห้องประชุม ปินหลานชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา