ขอแสดงความยินดีกับนายสุรศักดิ์ ดาราฉาย นักศึกษาสาขาสาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลชมเชย

22 เมษายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลที่นักศึกษาได้รับ

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนายสุรศักดิ์ ดาราฉาย นักศึกษาสาขาสาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลชมเชย (Oral Presentation) ในการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ระดับเครือข่าย ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปี 2567 พร้อมเงินรางวัลจำนวณ 1,500 บาท โดยมีอาจารย์ ดร.วิโรจน์ ไพบูลเวชสวัสดิ์ สาขาวิชาการตลาด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา