วจก.มรย ร่วมประชุมหารือคณะกรรมวิเทศสัมพันธ์ กิจกรรม International Cultural Camp ร่วมกับ University of Selangor, Malaysia (UNISEL)

5 เมษายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานบริหารทั่วไป

วันนี้ 5 เมษายน 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ มูเล็ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์ซูซัน หามะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมประชุมหารือคณะกรรมวิเทศสัมพันธ์ ในกิจกรรม International Cultural Camp ร่วมกับ University of Selangor, Malaysia (UNISEL)  ณ ห้องประชุม ปิน หลาง ชิง  ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา