วจก.มรย.ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ครั้งที่1/2567

1 เมษายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานบริหารทั่วไป

วันที่ 1 เมษายน 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย นายนาซือรี  เต๊ะกาแซ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำหนวยการสำนักงานคณบดี พร้อมด้วย นางนิตยา กุลหาบ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป และทีมงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมประชุมเตรียมการประเมินผลปฏิบัติงานราชการ ครั้งที่1/2567 ณ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น1 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา