วจก.มรย.ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่2/2567

1 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

วันนี้ (1 มีนาคม 2567) ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์  พินิจจันทร์ รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวซีรา มูซอ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานจัดการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม ปินหลานชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา