วจก.มรย. ประชุมกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2/2567

21 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์  พินิจจันทร์ รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวซีรา มูซอ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2/2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุม เรื่องการอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 12 คน เรื่องแนวคิดและความสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568 เรื่องแนวคิดและความสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568  โดยมีคณาจารย์ ทั้ง2หลักสูตรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และรูปแบบออนไลน์