วจก.มรย.ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการศึกษา

20 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

วันที่ (20 กุมภาพันธ์ 2567) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์  พินิจจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย  อาจารย์ ดร.สุธิดา เลขาวิจิตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสหกิจ และนางสาวซีรา มูซอ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานจัดการศึกษา ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการศึกษา มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ซานถัวร์ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา