วจก.มรย.ประชุมพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

13 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์  พินิจจันทร์ รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวซีรา มูซอ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานจัดการศึกษา วางแผนและดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม ปินหลานชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา