วจก.มรย.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

19 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (19 กันยายน 2566)  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ในการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ  และรองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวถึงพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ  และคุณประกายแก้ว ศุภอักษร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา กล่าวประเด็นความสำคัญในการลงนามบันทึกข้อตกลง ฯ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และคณาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา