วจก.มรย #FMSYRU ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์:ด้านวิทยาศาสตร์ : วิจัย และนวัตกรรม

18 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 กันยายน 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์:ด้านวิทยาศาสตร: วิจัย และนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ เป็นทีมวิทยากร  ณ ห้องประชุมกานเฉ่า ชั้น 2  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา