FMSYRU.อบรมปฏิบัติการ เรื่องการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

15 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (15 กันยายน 2566) อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุจกิจท่องเที่ยว โรงแรม และการจัดงาน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่และนักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยนักวิชาการศึกษางานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ เรื่องการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรีรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กิจการสภาและกฎหมาย เป็นประธานเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นวิทยากร ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา