FMSYRU.คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ต่อเนื่อง) เข้าพบท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาเพื่อสร้างความร่วมมือสำหรับการจัดการเรียนการสอน

15 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ต่อเนื่อง) ร่วมด้วยอาจารย์ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด อาจารย์อรวรรณ กมล และนางสาวฟาตอนียะห์ มีนา ได้เข้าพบท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และคณาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ต่อเนื่อง) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร ในการนี้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างรายวิชา แผนการสอน รวมถึงประเด็นการจัดทำ Mou ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาเพื่อสร้างความร่วมมือสำหรับการจัดการเรียนการสอนในอนาคตต่อไป