วจก. หนุน "สถาบันการศึกษา"มุ่งสร้างเครือข่ายด้านวิจัยและวิชาการ "ไทย-พม่า" ต่อยอดการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรสู่สากล

15 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ซูซัน หามะ พบอธิการบดีและผู้บริหารของ Yangon University of Economics (YUECO) เพื่อร่วมหารือและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย ประชุมวิชาการนานาชาติ แลกเปลี่ยนนักศึกษาและวัฒนธรรม และพัฒนาบุคลากร Yangon University of Economics (YUECO) ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า