ขอแสดงความยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

31 สิงหาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) BN แสดงความยินดี

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์