ขอแสดงความยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

31 สิงหาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) BN แสดงความยินดี

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์