วจก.มรย.#FMSYRU ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 18 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและการพัฒนากลุ่มองค์กรชุมชนทั้ง 5 กลุ่ม ที่เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566

11 สิงหาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 18 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและการพัฒนากลุ่มองค์กรชุมชนทั้ง  5 กลุ่ม ที่เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา  ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรน้ำผึ้งชันโรง ตำบลบุดี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวพื้นเมืองปลอดสารพิษ-ข้าวบูดีตำบลบูดี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยบ้านบันนังลูวา ตำบลหน้าถ้ำ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเจ๊าะตีเมาะ ตำบลละแอ และกลุ่มกริชรามันห์ บ้านบึงน้ำใส ตำบลตะโละฮาลอ