วจก.มรย.#FMSYRU ทีม TC TEAM พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยบ้านบันนังลูวา จังหวัดยะลา ภายใต้ โครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566” เพื่อนำโปรแกรมไปเสนอเทศบาลนครยะลา ในงานยะลา มาราธอน ครั้งที่ 3

11 กรกฎาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทีม TC TEAM นำทีมโดย อาจารย์ศุภาวิณี กิติวินิต พร้อมด้วย อาจารย์ฎาวีณี ต่วนมูดอ และนักศึกษา ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2566 ให้คำปรึกษาวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านบันนังลูวา ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ในการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชน เพื่อนำโปรแกรมไปเสนอเทศบาลนครยะลา ในงานยะลา มาราธอน ครั้งที่ 3 ให้นักวิ่งและผู้สนใจได้มีโอกาสเที่ยวชมเมืองยะลาในหลากหลายวิถีชีวิต และเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน