วจก.มรย.ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

15 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

วันนี้ (15 มิถุนายน 2566) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์  และทีมงานฝ่ายวิชาการ ประชุมปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ณ ห้องประชุม ซาน ถัวร์ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ