วจก.มรย.#FMSYRU พัฒนาศักยภาพคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ในโครงการพัฒนานักวิจัยให้มีสมรรถนะและเป็นมืออาชีพ กิจกรรม พัฒนาทักษะการพัฒนาโจทย์วิจัย หัวข้อ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพิชิตทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก”

12 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

วันที่ 12-13 มิถุนายน 2566 ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พัฒนาศักยภาพคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ในโครงการพัฒนานักวิจัยให้มีสมรรถนะและเป็นมืออาชีพ  กิจกรรม พัฒนาทักษะการพัฒนาโจทย์วิจัย หัวข้อ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพิชิตทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวตอนรับและให้กำลังใจกับผู้ร่วมเข้าการอบรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ และมีเทคนิคในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์แหล่งทุนภายนอก และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ณ ห้องนวัตกรรมทางธุรกิจ  ชั้น1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา