วจก.มรย.จัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.3) ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

12 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

วันนี้ (12 มิถุนายน 2566) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์แวอาซีซะห์ ดาหะยี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ พร้อมทีมงาน คณาจารย์ 

จัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.3) รายวิชาแกนบริหารธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 โดยมีอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาแกนบริหารธุรกิจเข้าร่วม  จัดขึ้นโดยฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ณ ห้องมังกิส ชั้น2 คณะวิทยาการจัดการ