วจก.มรย.ต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2566

9 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

วันนี้ (9 มิ.ย. 65 ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์แวอาซีซะห์ ดาหะยี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ  “เก่ง Canva ด้วยมือถือ” และ “คิดคณิตแบบเด็กบริหารธุรกิจ” ณ ห้องซาลัค ชั้น 4  และห้องนานัส ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ