วจก.ยะลา #FMSYRU ลงพื้นที่ ดำเนินการโครงการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโดยการถ่ายทอดและต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ โฮมสเตย์ชุมชนบ้านปิยะมิตร 3 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

23 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ ลงพื้นที่ ดำเนินการโครงการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโดยการถ่ายทอดและต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ ประกอบด้วย 1)ผลิตภัณฑ์สบู่จากกาแฟอัยเยอร์เวง 2) ผลิตภัณฑ์แชมพูจากสมุนไพรในพื้นที่  โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการพัฒนาในครั้ง จะต่อยอดในการนำไปใช้ในโฮมสเตย์ชุมชนบ้านปิยะมิตร 3 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา