วจก.มรย #FMSYRU ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำคณะ วาระพิจารณาผลการประจำภาคเรียนที่ 2/2565

20 เมษายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

วันที่ 20 เมษายน 2566  อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษาเป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำคณะ วาระพิจารณาผลการประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ณ ห้องปิง หลาง ชิง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา