ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาการจัดการ และอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.วัชระ ขาวสังข์ ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น (Best Presentation)

10 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลที่นักศึกษาได้รับ

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดี นางสาวสารีฮะ  วาโด, นางสาวอัสมะ  เจะอาบู และ นางสาวซูไฮนี  มะมิงบาซอ นักศึกษาสาขาการจัดการ และอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.วัชระ  ขาวสังข์ ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น (Best Presentation) ชื่อเรื่องวิจัย การศึกษานวัตกรรมวิถีทางการตลาดของฟีกิมฟาร์ม บลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ในงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย CASNIC 2022