แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

1 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) การใช้จ่ายงบประมานประจำปี