แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

20 กรกฎาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) แบบประเมิน

งานบริหารงานทั่วไป


นายนาซือรี เต๊ะกาแซ
Link ประเมิน

นางสาวนิตยา ทองรอง นางสาวคอรีเยาะ เจะแม็ง
Link ประเมิน Link ประเมิน

นางสาวอัสมาอ์ โต๊ะยอ นางสาวอาซียะห์ เจะแว
Link ประเมิน Link ประเมิน

นางสาวศิริมา อภิสิทธิศักดิ์ นางสาวนูรไรมี  ปีแว
Link ประเมิน Link ประเมิน

นายอับดลอาซีด สะอิ นายฮาซัน นาวานิ
Link ประเมิน Link ประเมิน

นายอัสฮาร์ เละแม็ง นางสาวไซนับ เจ๊ะอุบง
Link ประเมิน Link ประเมิน

 
นายกูรอบาฮา ตีงี  
Link ประเมิน  

งานจัดการศึกษา

อาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร
Link ประเมิน

นางสาวซีรา มูซอ นางสาวดารีนา อาบูวะ
Link ประเมิน Link ประเมิน

นางสาวจัสติน่า จงรักษ์ นางสาวการีหม๊ะ แวนะไล
Link ประเมิน Link ประเมิน

 
นายต่วนฟาเดล รอยา  
Link ประเมิน
 

งานวิจัยและบริการวิชาการ

อาจารย์ ดร.นุชจภา เลขาวิจิตร์
Link ประเมิน

นายรอมซี แตมาสา นางสาวอารีนา ดอเลาะ
Link ประเมิน Link ประเมิน

ธุรการหลักสูตร


นางสาวฮุสนา ดอปอ นางสาวมัสนา ตาเหร์
Link ประเมิน Link ประเมิน

นายกามารูดิง มาโร๊ะ นางสาวสุโรยา สุหลง
Link ประเมิน Link ประเมิน

 
นางสาวนูรียะห์ หะยีดอเลาะ นางสาวอานีซะห์ หะยีสามะ
Link ประเมิน Link ประเมิน

นางสาวรุสฎา อาลี นางสาวอานีตา อาแซบากา
Link ประเมิน Link ประเมิน

 
นางสาวมารีนา อาแว นางสาวฮัมดียะห์ เจ๊ะเยะ
Link ประเมิน Link ประเมิน

นางสาวนูรไอนี แวกะจิ นางสาวชนัทดา กอแน
Link ประเมิน Link ประเมิน

นางสาวนูรีซัน มะเต๊ะ
Link ประเมิน