ฐานข้อมูล Google Scholar คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

28 พฤษภาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) Google Scholar

สาขานิเทศศาสตร์

สาขาการบัญชี

สาขาการตลาด

สาขาการจัดการ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

สาขาการเงินและการธนาคาร

สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม

สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต