อัตราค่าใช้สถานที่อาคาร 23

5 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) แนวปฏิบัติคณะ

อัตราค่าใช้สถานที่หรือห้องประชุม อาคารคณะวิทยาการจัดการ

ห้องประชุม

ชั้นที่

ความจุ (คน)

หน่วยงานที่ติดต่อ

อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)

อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)

จากหน่วยงานภายใน

ห้องประชุม มังกีส 2 200 งานอาคารสถานที่ 3,000 600
ห้องประชุม นานัส 3 200 คณะวิทยาการจัดการ 5,000 1,200
ห้องประชุม นังกา 3 200 งานอาคารสถานที่ 5,000 1,200
ห้องประชุม หลิวเหลียน 3 100 คณะวิทยาการจัดการ 3,000 600
ห้องประชุม หยางถาว 3 100 คณะวิทยาการจัดการ 3,000 600
ห้องประชุม ซาลัค 4 400 งานอาคารสถานที่ 12,000 2,000
ห้องประชุม ปิน หลาง ซิง 5 60 คณะวิทยาการจัดการ 1,500 300
ห้องประขุม ซาน ถัวร์ 5 20 คณะวิทยาการจัดการ 1,000 200
ลานบริเวณ 1 ไม่จำกัด คณะวิทยาการจัดการ 2,500 --