โครงการ/กิจกรรม ปี 2561

1 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการ/กิจกรรม ประจำปี
ลำดับ ชื่อโครงการ โหลด
1  ยุทธศาสตร์ - ปฏิรูปการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ฯ  
  1.1 โครงการพัฒนาการจัดการสภาพแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
  1.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักภาพผู้บริหารสู่มืออาชีพ
  1.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ
  1.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ
2  ยุทธศาสตร์ - ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ ที่มีคุณภาพ จริยธรรม  
  2.1 โครงการบัณฑิต มรย.สู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
  2.2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
  2.3 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน
  2.4 โครงการพัฒนานักศึกษา
  2.5 โครงการพัฒนาฝึกทักษะโดยชั้นปีเป็นฐาน
  2.6 โครงการพัฒนาสหกิจศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ
  2.7 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรสู่นักปฏิบัติการมืออาชีพ
  2.8 โครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ
  2.9 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านทักษะอาชีพของนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
  2.10 โครงการสรรหานักศึกษา
3  ยุทธศาสตร์ - ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล  
  3.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
  3.2 โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ฯ
  3.3 โครงการส่่งเสริมการวิจัย
4  ยุทธศาสตร์ - ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ ฯ  
  4.1 โครการการค้นหาความถนัดและพัฒนาตนสู่ความสำเร็จ
  4.2 โครงการการพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป -กลุ่มกะลามะพร้าว
  4.3 โครงการการพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป - กลุ่มอาชีพนมแพะ
  4.4 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  4.5 โครงการนักนิเทศศาสตร์รุ่นเยาว์
  4.6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ - เศรษฐกิจพอเพียง
  4.7 โครงการพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป  - กลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิม
  4.8 โครงการเพิ่มศักยภาพการบัญชีต้นทุนและการบริหารจัดการกลุ่มตลาดนัดชุมชนวัฒนธรรมตำบลยุโป
  4.9 โครงการภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเป็นเจ้าภาพที่ดี (มัคคุเทศก์น้อย) รุ่นที่ 2
  4.10 โครงการรู้เท่าทันสื่อสู่ชุมชน
  4.11 โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถทางธุรกิจกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
  4.12 โครงการอบรมปฏิบัติการ เยาวชนสร้างอาชีพสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21
  4.13 โครงการอบรมแผนธุรกิจต้นทุนและผลตอบแทน