ห้องประชุม 60 ชั้น 5 (ปิง หลาง ชิง)

16 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ห้องประชุม:เรียน