แนวทางการบริหารงาน

24 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

แนวทางการบริหารงาน "TEAMMS"

T : Teamwork ทำงานเป็นทีม

E : Equality of work ความเสมอภาคในการทำงาน

A : Accountability ความรับผิดชอบ

M : Moral and Integrity มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์

M : Measure monitor and motivate ประเมิน ตรวจตรา และสร้างแรงจูงใจ

S : Skills should be continuously updated ทักษะต่าง ๆ ควรได้รับการปรับให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

**Most people learn to work, but according to today's and future trends, we shouldwork for life-long learning.**

** ผู้คนมักเรียนเพื่อทำงาน แต่ปัจจุบันและอนาคตเราควรทำงานเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต**