หลักสูตรที่เปิดสอน

18 ตุลาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ระดับปริญญาตรี  3 หลักสูตร 
1) หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต ผลิต 1 หลักสูตร ได้แก่ 
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจเเละนวัตกรรมการสื่อสาร

2) หลักสูตรบัญชี ผลิต 1 หลักสูตร
1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 8 หลักสูตร
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ                                                                  
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด    
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และการจัดงาน      
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ            
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล และนวัตกรรม

หลักสูตรใหม่กำหลังพัฒนา
     - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A)