ผู้บริหาร

10 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

 

 

 

ผศ.ดร.สุกฤษตา รักสุจริต

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9630 (6001)

อีเมล์ : [email protected] 

 

ดร.ธีรยุทธ มูเล็ง

รองคณดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9630 (60002)

อีเมล์ : [email protected]

ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9630 (60004)

อีเมล์ : [email protected]

ผศ.ดร.ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9634 (60003)

อีเมล์ : [email protected]

 

 

 

นายนาซือรี เต๊ะกาแซ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9630 (61001)

อีเมล์ : [email protected]

 

นางนิตยา กุลหาบ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9630 (61201)

อีเมล์ : [email protected]

นางสาวซีรา มูซอ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานจัดการศึกษา

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9630 (61301)

อีเมล์ : [email protected]

ดร.นุชนภา เลขาวิจิตร์

หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9630 (61101)

อีเมล์ : [email protected]