ผู้ช่วยคณบดี

25 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

ความเชี่ยวชาญ :

 

 

 

อาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์

[email protected]

0-7329-9630

1. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ท้องถิ่น

2. ด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3. ด้านภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี

4. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารธุรกิจ

 

 

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

ความเชี่ยวชาญ :

 

 

 

ดร.สุธิดา เลขาวิจิตร์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสหกิจ

[email protected]

0-7329-9630

1. ด้านการตลาด

2. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

 

 

 

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

ความเชี่ยวชาญ :

 

 

 

อาจารย์ซูซัน หามะ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

[email protected]

0-7329-9630

1. Tourism  Management

2. International  Hospitality  and  Tourism  Management

3. Community  Based  Tourism,  Political  Instability  and  Tourism