ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

25 พฤษภาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา (Philosophy)

เรียนรู้เพื่อปัญญา เสริมคุณค่าด้วยการสร้างสรรค์

วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรมเชิงธุรกิจ มุ่งผลิตบัณฑิตพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนสู่สากล

พันธกิจ

การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาของคณะวิทยาการจัดการกำหนดพันธกิจ ไว้ดังนี้

  1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และผลิตบัณฑิตตามมาตรฐาน ให้เป็นบัณฑิตนวัตกรพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
  2. ส่งเสริมและผลักดันการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นชุมชนแห่งนวัตกรรมสู่สากล
  3. พัฒนาการบริหารจัดการคณะด้วยนิเวศนวัตกรรม สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน