บุคลากรสายสนับสนุน

15 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

ความเชี่ยวชาญ :

 

 

 

 

นายนาซือรี เต๊ะกาแซ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

[email protected]

0-7329-9630 (61001)

1. บริหารจัดการสำนักงาน
2. พัสดุภาครัฐ
3. การเบิกจ่ายภาครัฐ

 

 

 


 


 


 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

ความเชี่ยวชาญ :

 

 

 

นางนิตยา กุลหาบ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

[email protected]

0-7329-9630 (61201)

งานประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

 


 


 


 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

ความเชี่ยวชาญ :

 

 

 

นางสาวซีรา มูซอ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานจัดการศึกษา

[email protected]

0-7329-9630 (61301)

งานจัดการศึกษา

 

 

 


 


 


 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

ความเชี่ยวชาญ :

 

 

นายรอมซี แตมาสา

นักวิชาการศึกษา

[email protected]

0-7329-9630 (61101)

งานวิจัยและบริการวิชาการ

 

 


 


 


 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

ความเชี่ยวชาญ :

 

 

 

นางสาวดารีนา อาบูวะ

นักวิชาการศึกษา

[email protected]

0-7329-9630 (61301)

งานพัฒนานักศึกษา

 

 

 


 


 


 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

ความเชี่ยวชาญ :

 

 

นางสาวคอรีเยาะ เจะแม็ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

[email protected]

0-7329-9630 (60000)

งานธุรการและงานสารบรรณ

 

 


 


 


 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

ความเชี่ยวชาญ :

 

 

นายฮาซัน นาวานิ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

[email protected]

0-7329-9630 (61500)

โสตทัศนศึกษา

 

 


 


 


 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

ความเชี่ยวชาญ :

 

 

นายอัสฮาร์ เละแม็ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

[email protected]

0-7329-9630 (61500)

งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

 

 


 


 


 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

ความเชี่ยวชาญ :

 

 

นางสาวอัสมาอ์ โต๊ะยอ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

[email protected]

0-7329-9630 (61400)

งานธุรการและงานสารบรรณ