บุคลากร

ผศ.ดร.สุกฤษตา รักสุจริต
(คณบดีคณะวิทยาการจัดการ)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9630 (60001)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

- ด้านบัญชี (Accounting)
- ด้านภาษีอากร (Taxation)
- วิจัยทางการบัญชี (Accounting research)

รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี
(ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายบริหารและโครงการพิเศษ)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9630 (63800)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

- ด้านบัญชี (Accounting)
- ด้านภาษีอากร (Taxation)
- วิจัยทางการบัญชี (Accounting research)
- ด้านการบริหารธุรกิจ (Business 
   management)
- ด้านการตลาด (Marketing)
- ด้านการท่องเที่ยว (Tourism)

ผศ.แวอาซีซะห์ ดาหะยี
(ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9630 ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

- ด้านนิเทศศาสตร์
- ด้านใช้กาษาสำหรับการดำเนินรายการวิทยุ
- ด้านใช้ภาษาในการเขียนบทกวี
- ด้านเป็นพิธีกร / ผู้ดำเนินรายการ (MC)
- ด้านจัดรายการวิทยุกระจายเสียง / วิทยุโทรทัศน์

รศ.อัปสร อีซอ
(ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9630 ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

- การคิดสร้างสรรค์  การคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ 
- การตลาด  แผนการตลาด 
- การตลาดสร้างสรรค์ นวัตกรรมทางการตลาด 
- การสื่อสารทางการตลาด เศรษฐกิจสร้างสรรค์   
- การคิดเชิงบูรณาการ การสื่อสารทางการตลาด
  แบบผสมผสาน

ดร.ธีรยุทธ มูเล็ง
(รองคณดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9630 (60002)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

- การบริหารการผลิต และการดำเนินงาน 
  (Production and Operation Management)
- การจัดการระบบคุณภาพ
  (Quality  Management)
- การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
  (Logistics and Supply Chain Management)
- การจัดการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร

ผศ.ดร.ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์
(รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9630 (60003)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

- การเป็นวิทยากรด้านบุคคลิกภาพ
- การเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการด้านการมีส่วนร่วม
  กับชุมชน
- การทำตลาดออนไลน์
- การจัดทำบัญชี

ดร.สุธิดา เลขาวิจิตร์
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9630 (60004)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

- ด้านการตลาด
- ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

นายนาซือรี เต๊ะกาแซ
(รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9630 (61001)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

- ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ 
  ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ 
  การเบิกจ่ายด้านการเงิน

อาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9630 ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

- ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ท้องถิ่น
- ด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี
- ด้านภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี
- ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารธุรกิจ

อาจารย์ซูซัน หามะ
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9630 ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

- Tourism Management 
- International Hospitality and Tourism 
  Management
- Community Based Tourism, Political 
  Instability and Tourism