ทำเนียบผู้บริหาร

18 ตุลาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ช่วงเวลา
1    อาจารย์ไผท เพรชจำรัส 2528 - 2531
2    ผศ.ภูวดล ดลภาค 2532 - 2539
3    ผศ.นราพร มณีเชวง 2540 -2545
4    อาจารย์เจริญ ศิริสุวรรณ 2546 - 2550
5    ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ 2551 - 2553
6    ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี 2554 - 2558
7    รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี 2558 - 2562
8    รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี 2562 - 2566
9    ผศ.ดร.สุกฤษตา รักสุจริต   2567 - ปัจจุบัน