คณะกรรมการประจำคณะ

18 ตุลาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1  อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ  ลิ่วคุณูปการ   รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและกิจการพิเศษ ประธานกรรมการ
2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกฤษตา รักสุจริต   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รองประธาน
3  ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4  รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน เลานำทา  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ คงขน  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8  นายอับดุลเลาะ เจ๊ะอุบง  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9  นายฏาวิ กูลณรงค์    ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10   นายอุปถัมภ์ ศิริไชย  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11  นายชารีฟ เด่นสุมิตร  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12  นายศตธรรม เรืองรอง   ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13  รองศาสตราจารย์ ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน   อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ กรรมการ
14  อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล   อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
15  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แวอาซีซะห์ ดาหะยี   อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
16  ผศ.ดร.ดุษฎี นาคเรือง  ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี    คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
17 อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา กรรมการ
18 อาจารย์อรวรรณ กมล   อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
19 นายนาซือรี เต๊ะกาแซ   รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เลขานุการ
20 นางนิตยา กุลหาบ   รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ
21 นางสาวซีรา มูซอ   รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานจัดการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ


คำสั่งแต่งตั้งปี 2564 [[รายละเอียด]]

คำสั่งแต่งตั้งปี 2561 [[รายละเอียด]]

คำสั่งแต่งตั้งปี 2559 [[รายละเอียด]]