งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ทุน DAAD เรียนต่อป.โท ‘International Media Studies’ ที่เยอรมนี ( Winter 2022)

มูลค่าทุน & สิทธิประโยชน์
ทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าครองชีพ ค่าที่พัก ค่าเล่าเรียน และตั๋วเครื่องบิน 

คุณสมบัติผู้สมัครทุน
จบ ป.ตรี มาไม่เกิน 6 ปี
มีประสบการณ์ด้านสื่ออย่างน้อย 2 ปี
เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครทุน
แบบฟอร์มการสมัครขอทุน DAAD *
Letter of motivation (ไม่เกิน 700 คำ) โดยใช้ฟอนต์ Arial ขนาด 10  ระยะห่าง 1.5 *
Curriculum Vitae (CV) ในรูปแบบ Europass *
Certificate of Your Academic Degree (ใบรับรองจบการศึกษาระดับปริญญาตรี)
Transcript (ใบแสดงผลการเรียน)
หลักฐานการมีประสบการณ์ด้านสื่ออย่างน้อย 2 ปี
หลักฐานแสดงคะแนนทักษะทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL IELTS ในระดับ C1 ขึ้นไป
Recommendation Letter from a University (จดหมายแนะนำจากอาจารย์มหาวิทยาลัย) ต้องมีตราประทับมหาวิทยาลัย *
Recommendation Letter from Your Current Employer (จดหมายแนะนำจากนายจ้างปัจจุบัน)
โดยหัวจดหมายต้องมีตราประทับบริษัท*
Note : *เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อและวันที่กำกับ

วิธีการสมัครทุน
ลงทะเบียนระบบ Apollo ก่อน
กดสมัครทุน  เข้าไปจะมีให้เลือกอันดับแรก (เลือก Winter Semester 2022/23) จากนั้นกด Master Program of Arts และ MA Intern. Media Studies ตามลำดับ
กรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครให้เรียบร้อย
ปิดรับสมัครทุน
31 มีนาคม 2022

ศึกษารายละเอียดได้ที่

https://www.dw.com/en/masters-degree-international-media-studies-apply-now/a-36344833
https://apollo.h-brs.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces