งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดรับสมัคร พนักงานราชการจำนวน 12 อัตรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา
ปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี นิเทศศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี สารสนเทศศาสตร์ วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปรัชญา ศาสนา เทววิทยา ทางปรัชญา หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางจิตวิทยา
เงินเดือน 18,000 บาท
นักจัดการงานทั่วไป 4 อัตรา
ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
เงินเดือน 18,000 บาท
นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
ปริญญาตรีสาขาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ทางบริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางการบริหารงานบุคคล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เงินเดือน 18,000 บาท
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
ปริญญาตรีสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์
เงินเดือน 18,000 บาท
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
ปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

เงินเดือน 19,500 บาท
พนักงานบุคคล 1 อัตรา
ปวส. ทุกสาขาวิชา
เงินเดือน 13,800 บาท
ลิงค์สมัคร : http://www.pnylink.com/jobs/22365/?fbclid=IwAR3tTFqpCGRFuybudbMoH74v_1zNI8GP9zlJFitGXQC_Co6b_QJ3-lWLD9M