งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรม "GenZGenBiz INNOVATION Camp (ค่าย 2)"

วันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ทีมงาน ทีม Fa และทีมโค้ช ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรม "GenZGenBiz INNOVATION Camp (ค่าย 2)" โดยกิจกรรมครั้งนี้มีคณาจารย์ที่เข้าร่วมเป็น Facilitator และ Coach ซึ่งมีบทบาทเป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษานวัตกรรมวัตกรรมแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านเคมี ด้านสิ่งทอ ด้านสุขภาพ ด้านวัสดุ ด้านการบริการ และด้านอาหาร จากคณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ ตามน ณ ห้อง ซานถัว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่