งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 
        ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  เวลา 08.00-12.00 น. 
         สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด