งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565