งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

รายงานผลการเรียนรู้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์และสมรรถนะดิจิทัลบัณฑิต1/2565 (อัพเดทล่าสุด)

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTA5MDQ0ZTUtNTdkYy00OWQ3LTgzNDYtNDRjMGM5ODQyZjQ2IiwidCI6ImZhNGU3MjMyLWUyODgtNDhmMS05MzMyLWM3N2Q4ZmVhNzhhNyIsImMiOjEwfQ%3D%3D