งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

(วันที่ 15-16 มิถุนายน 2565) เวลา 09.00 ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้ดำเนินการจัดทำอบรมกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 15- 16 มิถุนายน 2565 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์มูฮำหมัดอามีน หะยีหามะ เป็นวิทยากรอบรมการใช้แอพพลิเคชั่น Canva และคุณมูฮัมหมัด ยะมาแล เป็นวิทยากรอบรมการใช้คณิตศาสตร์สำหรับบริหารธุรกิจ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลแก่นักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 25-605 และห้องนานัส มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่