งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

รายชื่ออาจารย์ปรึกษาเพื่อแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษา รหัส 65 ภาคปกติและภาคกศ.บป

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อการดูแล ให้คำปรึกษาต่าง ๆ แก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ทางคณะวิทยาการจัดการได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาตามระบบโครงสร้างอาจารย์ที่ปรึกษา

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด