งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

เจ้าหน้าที่บัญชี(สาขายะลา)

คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 40 ปี

2. จบการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ด้านบัญชี

3. มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ (ทางบริษัทใช้โปรแกรม Express เป็นหลัก)

4. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้

5. สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้

6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. บันทึกเอกสารเกี่ยวกับรายวัน รับและจ่าย และทั่วไป เข้าระบบในโปรแกรม Express

2. ออกใบกำกับภาษีขาย และใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบและติดตามเจ้าหนี้ และลูกหนี้ ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. วางบิลรับและจ่าย พร้อมทั้งบันทึกเงินสดย่อย

4. ไปฝากเงิน ฝากเช็ค ที่ธนาคาร

5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

-------------------------------------------------------------------

สมัครได้ที่ บริษัทยกถาวร3538จำกัด  798  ถนนผังเมือง4 ต.สะเตง  อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา 9500

หรือส่งE-Mail:Suphalak1@hotmail.com,hryoktaworn3538@gmail.com

(เอกสารประกอบการสมัครขอเป็น File PDFเป็น File เดียวเท่านั้น)