งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ทุนจีนเต็มจำนวน ป.โท/เอก ‘China-AUN Scholarship 2022/2023

กระทรวงศึกษาธิการของจีนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) ได้ก่อตั้งทุน ‘China-AUN Scholarship’ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา รวมถึงครูในประเทศสมาชิกอาเซียน (รวมประเทศไทย) ได้แลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างกัน โดยมีโควตาจัดเต็มกว่า 30 ทุน และเข้าเรียนในเดือนกันยายน 2022 นี้
ระดับ/สาขาที่เปิดรับสมัคร
ปริญญาโท (มอบให้ไม่เกิน 3 ปี) และปริญญาเอก (มอบให้ไม่เกิน 4 ปี)
สามารถสมัครได้ทั้งหลักสูตรภาษาจีนและภาษาอังกฤษ โดยเลือกดูรายชื่อสาขาและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ ​
มูลค่าทุน & สิทธิประโยชน์
ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน
ที่พัก (หอพักในมหาวิทยาลัย)
ค่าใช้จ่ายรายเดือน
ประกันสุขภาพ
คุณสมบัติผู้สมัครทุน
เป็นพลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน (รวมประเทศไทย)
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ผู้สมัครในหลักสูตร ป.โท ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี และอายุไม่เกิน 35 ปี
ผู้สมัครในหลักสูตร ป.เอก ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับป.โท และอายุไม่เกิน 40 ปี
ผู้สมัครเรียนในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาจีนจะต้องมีผลสอบ HSK 4 ขึ้นไป
ผู้สมัครเรียนในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษจะต้องมีผลสอบ IELTS หรือ TOEFL
เอกสารประกอบการสมัครทุน
แบบฟอร์มสมัครทุนรัฐบาลจีน (ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ) ที่พิมพ์มาจากเว็บไซต์
สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังมีอายุถึง 1 มีนาคม 2566
ใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาสูงสุด (Notarized Highest Diploma) ต้องถูกแปลเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ และได้รับการประทับตรารับรองโดยกงสุล
ใบแสดงผลการเรียน (Academic Transcript) ต้องถูกแปลเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ และได้รับการประทับตรารับรองโดยกงสุล
ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน
เอกสารการสมัครเรียน เช่น หนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัย (Admission Notice), หนังสือก่อนเข้าเรียน (Pre-Admission Letter), หนังสือเชิญจากอาจารย์ (Invitation from Professors) และอื่นๆ *หากยื่นไปด้วยจะได้รับสิทธิพิเศษในการพิจารณารับทุน
แผนการเรียนหรือแผนการวิจัย (Study or Research Proposal) ไม่น้อยกว่า 800 คำ เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน
Recommendation Letters จำนวน 2 ฉบับ เขียนโดยศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์
ตัวอย่างงานศิลปะ (สำหรับสาขาศิลปกรรมศาสตร์,  การออกแบบหรือที่เกี่ยวข้อง)
แบบฟอร์มตรวจร่างกายของชาวต่างชาติ
หนังสือรับรองความประพฤติ (Non-Criminal Records)
กำหนดการรับสมัครทุน
ปิดรับสมัคร : 31 มกราคม 2565
ประกาศผลผู้ได้รับทุน : สิงหาคม 2565 (ทางอีเมล)
เปิดภาคเรียน : กันยายน 2565
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.bic.moe.go.th/images/stories/pdf/China-AUN_Scholarship_2022_Application_Guidelines_2-12-2564.pdf